Είστε εδώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών και ότι συμφωνώ και αποδέχομαι τη χρήση προσωπικών μου στοιχείων και της εικόνας μου για τους σκοπούς του Santa Run, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, από την Οργανωτική Επιτροπή. Η αίτησή μου αυτή αφορά αποκλειστικά στην προσφορά των εθελοντικών μου υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση σε έμμισθη εργασιακή σχέση.

Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής σε περίπτωση σωματικής ή άλλης βλάβης ή ζημιάς από οποιαδήποτε αιτία κατά την διάρκεια ή μετά το τέλος του αγώνα δρόμου ή των δράσεων - εκδηλώσεων του Santa Run. Δηλώνω πως τα στοιχεία που έχω δηλώσει είναι αληθή και δεσμεύομαι πως δεν θα εκχωρήσω σε άλλο άτομο το εθελοντικό πόστο που θα μου υποδείξει η οργανωτική επιτροπή.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δράσης θα τηρήσω όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ.

Δηλώνω πως έχω διαβάσει τους παραπάνω όρους για τη συμμετοχή μου ως εθελοντής / τρια, καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τους αποδέχομαι.